Gjonaj Group Holdings

We welcomed the students of “Business Administration” master’s degree on the next Gjonaj Group Academy training

In the framework of the Memorandum of Understanding signed by Gjonaj Group Holdings and the Faculty of Economics at the University of Tirana, the next training on “Communication in Business” took place today with the students of the “Administration in Business” master’s degree.

The students had the opportunity to get to know the companies of the group and the daily work of the respective departments. Next, they moved to the hall of “Gjonaj Group Academy” where they conducted the training and disused more regarding the topic.

The HR department invited and encouraged students to send their CVs and leave their contact numbers in order to be part of future trainings and internships that Gjonaj Group Holdings offers.


Mikpritëm studentët e Masterit në “Administrim Biznesi” në trajnimin e radhës të Gjonaj Group Academy

Në kuadër të marrëveshjes së Bashkëpunimit të nënshkruar nga Gjonaj Group Holdings dhe Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, u zhvillua sot trajnimi i radhës me temë “Komunikimi në Biznes” me studentët e Masterit Shkencor “Administrim në Biznes”.

Studentët patën mundësinë të njiheshin me kompanitë e grupit dhe përditshmërinë e punës së departamenteve përkatëse. Në vijim ata u zhvendosën pranë sallës së “Gjonaj Group Academy” ku zhvilluan trajnimin në formën e një bashkëbisedimi.

Departameti i HR i ftoi dhe inkurajoi studentët që të dërgonin CV-të e tyre dhe të linin numrat e kontaktit në mënyrë që të bëheshin pjesë e trajnimeve të ardhshme dhe internshipeve që Gjonaj Group Holdings ofron.

     

Leave a Reply

Previous

PROMARKETING staff trained on Data Protection Awareness

You are here

We welcomed the students of “Business Administration” master’s degree on the next Gjonaj Group Academy training