Gjonaj Group Holdings

The “Solar Park Gjorica” project is selected as the main bider in the 300 MW hybrid voltaic auction organized by MIE

 

The Ministry of Infrastructure and Energy organized the 300 MW hybrid photovoltaic auction, the first of this kind held in Albania. MEI in this process had the cooperation and support of the Swiss Government through SECO and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Deputy Prime Minister and Minister of Infrastructure and Energy, Ms. Belinda Balluku empathized that in this project investors secure the land and make all other investments, while the Government guarantees the purchase of electricity at a reasonable price. Ms. Balluku said that the Government aims to make Albania an energy exporting country.

Ambassador of Switzerland to Albania, Ruth Hube, and EBRD Director Gianpiero Nacci appreciated this auction and the value it will bring to energy production in our country.

Later, the auction was held with the participation of 9 national and international consortia. “Solar Park Gjorica”, merger of “Solar Park Gjorica”, “INFOTelecom” Sh.p.k. (Albania) and “Adame Global Enerji San. & Tic. As” (Turkey), with the offer of an installed capacity of 35.6 MW and a price of 39.7 Euros per MW/hour, was declared the first winner and received the green light of implementation.

CEO of INFOTelecom, Mr. Marin Gjonaj, the head of this consortium, underlined that this project will bring value to the area of northern Albania, both in the economy and to citizens as end consumers. At the same time, it is in line with the Strategy of the Albanian Government for energy export to the region. Mr. Gjonaj emphasized that this is the second major project of INFOTelecom after that of “Greennat Solar Park” in Ballsh.

“We appreciate the development of this auction through a completely transparent bidding process in the eyes of the public, with a cooperation and a very fruitful expertise with the Swiss partners and the EBRD. This development has been carried out with a European standard and has created a transparency precedent that increases trust of national and international companies to public initiatives”, Mr. Gjonaj said.


 

Bashkimi i kompanive “Solar Park Gjoricë” Sh.p.k. përzgjidhet si ofertuesi kryesor në ankandin voltaik hibrid 300 MW organizuar nga MIE

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, organizoi ankandin fotovoltaik hibrid 300 MW, i pari i këtij lloji i zhvilluar në vendin tonë. MIE në këtë proces kishte bashkëpunimin dhe mbështetjen e Qeverisë Zvicerane përmes SECO dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

Zëvendëskryeministrja dhe njëherësh Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku theksoi se investitorët marrin përsipër vetë sigurimin e tokës dhe të gjithë investimin. Qeveria shqiptare garanton blerjen e energjisë elektrike me një çmim të arsyeshëm. Znj. Balluku tha se Qeveria synon që Shqipëria të kthehet në një vend eksportues të energjisë.

Ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri Ruth Hube dhe Drejtori i BERZH Gianpiero Nacci vlerësuan maksimalisht këtë ankand dhe vlerën që do sjellë ai në prodhimin e energjisë në vendin tonë.

Në vijim u zhvillua ankandi ku morën pjesë 9 konsorciume kombëtare dhe ndërkombëtare. “Solar Park Gjoricë”, bashkim i “Solar park Gjorica”, “Info-Telecom” Sh.p.k. (Shqipëri) dhe “Adame Global Enerji San. & Tic. As” (Turqi), me ofertën për një kapacitet të instaluar 35.6 MW, dhe çmim të ofruar 39.7 Euro për MW/orë, u shpall fituesi i parë dhe mori dritën jeshile të zbatimit.

Drejtori i përgjithshëm i Info-Telecom, Marin Gjonaj, kryesuesi i këtij konsorciumi, duke vlerësuar këtë projekt thekson se ai do të sjellë vlerë për zonën e veriut të Shqipërisë, si në ekonomi ashtu edhe tek qytetarët si konsumatorë fundorë, dhe njëherazi i përshtatet strategjisë së Qeverisë Shqiptare për eksport të energjisë në rajon. Z. Gjonaj theksoi se ky është projekti i dytë madhor i Info-Telecom pas atij të Greennat Solar Pak në Ballsh.

“Vlerësojmë zhvillimin e këtij ankandi përmes një procesi krejt transparent ofertimi në sytë e publikut, me një bashkëpunim e një ekspertizë shumë të frytshme me partnerët zviceranë dhe BERZH. Ky zhvillim është kryer me nje standard evropian dhe ka krijuar nje precedencë transparence i cili shton besimin e kompanive kombëtare dhe ndërkombetare tek nismat publike” tha z. Gjonaj.

 

Leave a Reply

Previous

We honor our great writer Ismail Kadare

Next

The Head of the Board of Gjonaj Holdings participates in the festive reception on the occasion of the 4th of July, organized by the American Chamber of Commerce